תסמונת Mowat–Wilsonי(MWS) הינה תסמונת הכוללת הפרעה או מספר הפרעות אינטלקטואליות מולדות הנגרמות כתוצאה ממוטציה הטרוזיגוטית בגן ZEB2. ההנחה היא כי התסמונת מאובחנת במידה פחותה בהשוואה להמצאות שלה כתוצאה מכך שמדובר בתסמונת נדירה וכי הפנוטיפ המגוון שלה עשויה להוביל לקושי בזיהוי התסמונת.

במחקר הנוכחי, החוקרים ניסו לתאר את הפנוטיפ של התסמונת בצורה ברורה יותר, את ההיסטוריה שלה ואת הקשר בין הגנוטיפ לפנוטיפ. החוקרים ביצעו מחקר שיתופי (collaborative study) בו הם ניתחו מידע קליני בנוגע ל-87 מטופלים עם אבחנה מאושרת מבחינה מולקולרית.

החוקרים תיארו את השכיחות של כל ההיבטים הקליניים בתסמונת, כולל יישום אבני דרך בהתפתחות הנוירולוגית והשוו את המידע אל הסוגים השונים של הווריאנטים הפתוגניים בגן ZEB2.

החוקרים הציגו מאפיינים אנתרופומטריים, גופניים והתנהגותיים הקשורים בתסמונת והראו כי ישנו מגוון פנוטיפים אך הם עקביים. תוך הצגת ההערכה המקיפה ביותר הקיימת כיום לתסמונת MWS, החוקרים הגדירו כי ההתפתחות הקלינית של התסמונת מופיעה עם הגיל והציעו אפשרויות טיפול.

תוצאות המחקר הראו כי קיים קשר בין חומרת התסמונת לבין סוג הווריאנט המופיע בגן ZEB2, בטווח בין מחיקות אתר (locus) ב-ZEB2, אשר מקושרות לפנוטיפים חמורים יותר ועד למוטציות שאינן מוטציות סלף (nonmissense) נדירות בתוך הגן עצמו אשר מובילות לשימור חלק של תפקוד החלבון ZEB2 וכתוצאה מכך מקושרות להופעה קלינית עדינה יותר.

החוקרים הסיקו כי הבנה טובה יותר של טווח הפנוטיפים הקיים ב-MWS והקשר שלהם לגנוטיפ עשוי לשפר את שיעורי האבחון והניבוי של מאפייני התסמונת ובכך לשפר את הטיפול הניתן למטופלים.

מקור: 

Ivanovski, I. et al. (2018) Genetics in Medicine 20